ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE PRIJSOPGAVEN, TRANSACTIES EN LEVERINGEN VAN P. OUDOLF AAN DE BROEKSTRAAT 17 (6999 DE) TE HUMMELO, HANDELENDE ZOWEL ONDER DE NAAM OUDOLF JR./OTILES ALS TEGELGEMAK.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland op 6-4-2015 onder nummer 09107913.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

· Ondernemer: P. Oudolf, wonende te Hummelo, handelende onder de namen Oudolf Jr. en Tegelgemak, de gebruiker van de algemene voorwaarden;

· Koper: iedere (rechts)persoon die met Ondernemer (handelend onder één van de hiervoor genoemde namen) een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten met Ondernemer, waaronder tevens wordt begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigden en/of rechtsopvolger(s);

· Bedenktijd: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;

· Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst sluit met Ondernemer.

· Consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak die wordt gesloten tussen een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

· Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor Koper om binnen de Bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst op afstand.

· Koop op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

· Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ondernemer en Koper.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Tenzij Ondernemer en Koper schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveranties en werkzaamheden van en met Ondernemer van toepassing. Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan Koper geen rechten voor de toekomst ontlenen.

Artikel 3. Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen, welke naar aanleiding daarvan worden gedaan, kunnen slechts als geaccepteerd worden beschouwd na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van Ondernemer, zulks met inachtneming van het hieronder bepaalde. Levertijden worden slechts bij benadering aangegeven en zijn niet bindend voor Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders schriftelijk overeengekomen.

2. Ondernemer zal grote zorg besteden aan het verstrekken van informatie met betrekking tot de te leveren zaken, maar garandeert niet dat alle aanbiedingen en zaken volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding

Artikel 4. Levertijd

Koop op locatie

1. Tenzij anders is overeengekomen, geldt dat de levering wordt geacht te geschieden af magazijn c.q. opslagterrein. Zodra de goederen het magazijn c.q. opslagterrein van Ondernemer hebben verlaten zijn de goederen voor rekening en risico van Koper.

2. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Ondernemer na mondeling of schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor Koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.

Koop op afstand door Consument

1. Bij Koop op afstand door een Consument geldt als plaats van levering het adres dat de Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

2. Bij Koop op afstand door een Consument zal Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder recht op eventuele schadevergoeding en zonder kosten te ontbinden.

3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 5. Bezorging

De bestelling wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling bij een transporteur ter bezorging aangeboden. De transporteur bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Er dient op de dag van bezorging altijd iemand aanwezig te zijn op het afgesproken afleveradres. Bij ‘niet thuis’ worden de kosten van het opnieuw aanleveren van de goederen in rekening gebracht bij de Consument. Afleveradressen dienen toegankelijk te zijn voor vrachtwagens. Voor het niet tijdig bezorgen door de transporteur kan Ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld. Franco leveringen kunnen alleen plaatsvinden in door vrachtwagens goed toegankelijke gebieden. Dus niet de Waddeneilanden en slecht toegankelijke binnensteden. Bij twijfel hieromtrent dient Consument contact op te nemen met Ondernemer.


Artikel 6. Herroepingsrecht bij Koop op afstand

1. Het bepaalde in dit artikel geldt alleen indien Koper Consument is en sprake is van een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 sub e BW.

2. Iedere bestelling bij Ondernemer kan door Koper binnen 24 uur nadat Koper de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd, mits het bestelde nog niet is verzonden. Annulering kan zonder opgave van redenen plaatsvinden. Wanneer het bestelde door Ondernemer is verzonden, is annulering niet meer mogelijk. Annulering dient plaats te vinden door het sturen van een e-mail naar info@tegelgemak.nl / info@oudolf.nl waarin wordt aangegeven dat Koper van het annuleringsrecht gebruik maakt.

3. Nadat Koper de bij Ondernemer bestelde zaken heeft ontvangen, heeft hij gedurende een termijn van 14 kalenderdagen een herroepingsrecht. Koper is ingevolge dit herroepingsrecht gerechtigd om de overeenkomst te herroepen (ontbinden). Koper krijgt bij een terechte herroeping het volledige orderbedrag, inclusief de verzendkosten, gerestitueerd. In dat geval komen alleen de kosten voor het retour zenden voor zijn rekening.

4. Voor het gebruik maken van het herroepingsrecht dient Koper een e-mail te sturen naar info@tegelgemak.nl / info@oudolf.nl, waarin wordt aangegeven dat van het herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt.

5. Koper heeft, nadat hij zich op het herroepingsrecht heeft beroepen, 14 kalenderdagen de tijd om het bestelde retour te zenden.

6. Het door Koper voor het bestelde aan Ondernemer betaalde bedrag zal, indien sprake is van een terechte herroeping, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst door Ondernemer van de in het kader van de herroeping door Koper uitgebrachte verklaring tot ontbinding, door Ondernemer worden terugbetaald, mits de bestelde zaken door Ondernemer retour zijn ontvangen of Ondernemer van de retourzending bewijs heeft ontvangen.

7. Koper kan slechts aanspraak maken op het herroepings- en ontbindingsrecht indien de bestelde zaken deugdelijk verpakt, in de originele verpakking, compleet, onbeschadigd en in ongebruikte en onverwerkte staat aan Ondernemer worden geretourneerd, inclusief de originele verzenddocumenten en overige meegezonden documentatie. De kosten van retournering komen voor rekening van Koper.

8. Koper heeft geen aanspraak op een herroepings- en ontbindingsrecht bij een consumentenkoop die betrekking heeft op de levering van volgens specificaties van Koper vervaardigde zaken, die niet voor een specifieke persoon bestemd zijn, noch Koper aanspraak heeft op herroepings- en ontbindingsrecht bij speciaal op verzoek van Koper op maat gemaakte of door de Ondernemer van andere leveranciers betrokken zaken.

Artikel 7. Prijs

1. De door Ondernemer opgegeven of overeengekomen prijzen zijn ingeval van een overeenkomst met een Koper die gevestigd/woonachtig is binnen Europa inclusief omzetbelasting en ingeval van een overeenkomst met een Koper die gevestigd/woonachtig is buiten Europa exclusief omzetbelasting.

2. Alle op de website vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten is Ondernemer niet aansprakelijk.

3. Overeengekomen prijzen zijn bindend. Ondernemer is gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Ondernemer toekomende bevoegdheid of een op Ondernemer rustende verplichting ingevolge de wet, zoals verhoging van rechten en/of accijnzen, verhoging van importeur- en/of fabrikanten-prijzen. Ondernemer zal hiervan Koper mondeling of schriftelijke mededeling doen. Tevens is Koper in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, evenwel is hij gehouden tot een redelijke vergoeding van de door Ondernemer gemaakte kosten c.q. het reeds gepresteerde.

Artikel 8. Betaling

1. De koopprijs van de door Koper bij Ondernemer bestelde zaken dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op de door Ondernemer – op zijn website - aangegeven bankrekening.

2. Indien de overeenkomst een specifieke bestelling met een levertijd inhoudt, dient Koper 50% van de koopprijs aan te betalen.

3. Indien partijen zijn overeengekomen dat Koper de koopprijs niet bij vooruitbetaling zal voldoen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4. Koper is niet bevoegd eenzijdig kortingen toe te passen op de door hem verschuldigde bedragen en/of de door hem te betalen bedragen op enigerlei wijze te verrekenen met bedragen die hij uit welken hoofde dan ook van Ondernemer te vorderen heeft, althans meent te hebben.

5. Iedere betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door Koper verschuldigde rente en incassokosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, te beginnen bij de oudste openstaande vordering. Door het enkele verloop van voornoemde termijn waarbinnen betaling had dienen te geschieden is Koper in verzuim, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling wordt Koper vertragingsrente van 1% per maand (waarbij een niet voltooide maand geldt als een maand) verschuldigd met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Ondernemer daadwerkelijk maakt voor de incasso van haar vordering op Koper die handelt in de uitoefening van beroep op bedrijf, geldt een minimum van 15% van het openstaande bedrag zulks met een minimum van € 500. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Ondernemer daadwerkelijk maakt voor de incasso van haar vordering op Consument, geldt de wettelijke regeling ex artikel 6:96 BW.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. De door Ondernemer geleverde zaken blijven het eigendom van Ondernemer totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Ondernemer gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Ondernemer verrichte of te verrichten diensten.

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door Koper van (een) koopovereenkomst(en).

2. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Ondernemer te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.

3. Zolang de aan Ondernemer verschuldigde bedragen niet volledig zijn betaald, is Koper niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of enig ander recht daarop te verlenen, noch de zaken te verwerken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

2. De aansprakelijkheid van Ondernemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

· de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

· de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Ondernemer toegerekend kunnen worden;

· redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

5. De aansprakelijkheid van Ondernemer is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur. De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11. Overmacht, opschorting en ontbinding

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Ondernemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede in ieder geval, voor zover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken en/of diensten, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Ondernemer afhankelijk is en overheidsmaatregelen zoals import- of exportbeperkingen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Ondernemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan 1 maand, zijn zowel Ondernemer als Koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 12. Afwijkingen

1. Getoonde monsters kunnen qua kleur en structuur afwijken van de te leveren partij.

2. Natuursteen/mozaïek is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.

3. Bij natuursteen/mozaïek tegels kunnen maat- en dikteverschillen tussen tegels onderling voorkomen. Bij een gezaagde tegel kan de diktetolerantie + of - 2 mm bedragen. De tolerantie t.o.v. de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt + of - 2 %.

4. Siertegels met een vlak en/of gecoat oppervlak kunnen in meer of mindere mate krasgevoelig zijn. Bij donkere tegels vallen krassen meer op, hoe lichter en genuanceerder de tegels hoe minder een kras opvalt. Dit kan nooit reden zijn tot reclamatie.

5. Kleurverschillen, haarlijntjes/ scheurtjes en kalkuitbloeiing zijn natuurlijke verschijnselen, zij vormen nooit een aanleiding tot weigering of reclamatie van de geleverde goederen noch recht op schadevergoeding.

Artikel 13. Onderzoek en reclamatie

1. Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen aanstonds doch uiterlijk binnen één week na de datum waarop de goederen zijn geleverd, levering schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de levering te hebben goedgekeurd. Verwerkte producten worden geacht te zijn goedgekeurd, in welk geval Koper geen recht op reclamatie toekomt.

2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde, dient Koper bij koop, niet zijnde koop op afstand, bij annulering van de koop de retourneringskosten te betalen. Deze retourneringskosten bedragen 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250.

3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor Ondernemer zijn ontstaan voor rekening van Koper.

Artikel 14. Statiepallets

Ondernemer kan statiegeld in rekening brengen aan Koper voor de pallets. Koper heeft recht op terugbetaling van dit bedrag, mits de pallets schoon en onbeschadigd worden geretourneerd. Geen statiegeld wordt uitgekeerd indien de pallets onbruikbaar zijn voor hergebruik.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland op 4-4-2015 onder nummer 09107913.

© 2006 - 2015 Tegelgemak Nederland. Rechten voorbehouden.